އިޢުލާން

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

15/12/2021

މި ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ސުންގަޑި: 30 ޑިސެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

04/10/2021

މި ކޮމިޝަނުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މަގާމް: ލީގަލް އޮފސަރ ރޭންކް: އެމް.އެސް 2 އަދަދު: 3 ސެކްޝަން: ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސް

ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި

02/09/2021

ފެމިލީ ކޯޓަށް 2 ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2021/20 (26 އޮގަސްޓް 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

Page 2 of 4