އިޢުލާން

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުއާ ގުޅޭ

19/09/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/12 (27 ޖޫން 2022)  އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގައި، އިންޓަރވިއު ކުރުން 19 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް...

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

18/09/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 

އިންޓާރންޝިޕް ފުރުޞަތު

14/09/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ ބިއުރޯ އަދި ލީގަލް ސެކްޝަނުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް އެ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

01/09/2022

މި މަޤާމަކީ ފެމިލީ ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ، އެ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތެކެވެ.   ސުންގަޑި: 2022 ސެޕްޓެންބަރު 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން އެކަން މިކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ އީމެއިލް (admin@jsc.gov.mv) ފޮނުވުމުން ކޮމިޝަނަށް ބަލައި...

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރާނެ ވަކީލަކު ހޯދުން

30/08/2022

މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާނެ ވަކީލަކު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި...

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

24/08/2022

މަޤާމު: ޤާޟީ ކޯޓު:  ސިވިލް ކޯޓު ޤާޟީން ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް) އަސަސީ މުސާރަ (މަހަކު): 30,000.00 ރުފިޔާ ލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާ ރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު):   1،650.00 ރުފިޔާ   މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް:  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ރައްޔިތުންގެ...

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

15/08/2022

މަޤާމު: ޤާޟީ ކޯޓު:  ސިވިލް ކޯޓު ޤާޟީން ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) އަސަސީ މުސާރަ (މަހަކު): 30,000.00 ރުފިޔާ ލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާ ރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު):   1،650.00 ރުފިޔާ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް:     ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ރައްޔިތުންގެ...

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

07/07/2022

މަޤާމު:  ޤާޟީ ކޯޓް: ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަސާސީ މުސާރަ (މަހަކު): 30,000.00 ރުފިޔާ ލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާ ރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު): 3,300.00 ރުފިޔާ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް: ޤާނުނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން...

މި ކޮމިޝަނަށް ލެޕްޓޮޕް ތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

06/07/2022

މި ކޮމިޝަނަށް ލެޕްޓޮޕް ތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޤާބިލް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.  ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި...

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (ޖީ.އެސް 3) މަޤާމާ ގުޅޭ

05/07/2022

      ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/07 (19 މެއި 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާކަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި...

07 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

05/07/2022

މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/12  (14 ޖޫން 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 21 ޖުލައި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް އެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

28/06/2022

މި ކޮމިޝަނުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މަގާމު: އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ރޭންކް: އެމް.އެސް 1 ކްލެސިފިކޭޝަން: ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 / ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 ސެކްޝަން / ޔުނިޓް: ލީގަލް، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަން ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް) އަސާސީ...

Page 2 of 7