ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ
މެޖިސްޓްރޭޓް
ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ސުލައިމާން މުޙައްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަކީބު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ކ.ހިއްމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ކ.ދިއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޖިނާނު އިބްރާހީމް ލަޠީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ކ.މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް
މެޖިސްޓްރޭޓް
ކ.މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ވިރުޝާން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ކ.ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ކ.ގުޅި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް މޫސާާ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ކ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަބްދުއްރަޙީމް
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުއާވިޔަތު ޤާސިމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
އއ.އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 9 of 17