ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު އަކްރަމް ރަފީޢު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާލިހު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޝީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ނަޛީރު މުޙައްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިހާމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.ރަސްގެތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޒާހިރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.ކިނޮޅަސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުޖާޢު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ބ.ކަމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޔޫސުފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ބ.މާޅޮހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިފްހާމް ނާޝިދު
މެޖިސްޓްރޭޓް
ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މޫސާ
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 8 of 17