ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
ސިޔާމާ މުޙައްމަދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަމްޖަދު ޢަބްދުލްޣަނީ
މެޖިސްޓްރޭޓް
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޝާޠިރު ޙަސަން
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.މަޑަވެލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ
މެޖިސްޓްރޭޓް
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމް
މެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަރީފް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ހއ.ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު
މެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އިބްރާހީމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ހއ.އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަން
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޔާޟް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ހއ.މުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ހއ.އުތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 7 of 16

މަގާމް ކޯޓު އައްޔަންކޮށްފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށް ނަން
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
އިސްފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މަޒީދު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢު
އިސްޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޡާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ފަރުހާދު ރަޝީދު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމް
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޢަބްދުﷲ
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްނާޞިރު ޝަފީޤު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢަޒްފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟު ޝާޠިރު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމީނާ އިދުރީސް
އިސްޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލް
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދު
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މިޞްބާޙް
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޞަފްޢަތު ޙަބީބް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސ.މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.މަރަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޙާމިދު ރަޝީދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.ފޭދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢަފީފް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.ހުޅުދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޒީރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.މީދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސ،މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.މަރަދޫފޭދޫ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިން
މެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.ހިތަދޫ އަލްއުސްތާޛާ ޒިޔާދާ ޠާހިރު
މެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.ހިތަދޫ އަލްއުސްތާޛު ރަފީޢުއްދީން އަޙްމަދު
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.ހިތަދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ހާޝިމް
މެޖިސްޓްރޭޓް ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޏ.ފުވައްމުލައް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަކްރަމް
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އަދީބު
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޞްތަފާ
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މާހިރު
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނަޝީދު
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
އިސްޤާޟީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ސަޢީދު އިބްރާހީމް
ޤާޟީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
ޤާޟީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު
ޤާޟީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޠާއިފާ
އިސްޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޏ.ފުވައްމުލައް އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ލީނާ
ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ގައްދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲ
ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އަލްއުސްތާޛު މަސްޢޫދު މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުހުތާޒު ފަހުމީ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ވާދޫ އަލްއުސްތާޛު ލިމްޢާން މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް
ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަމީރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ރަތަފަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ނިހާމް ރަޝީދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާލެ ސިޔާމާ މުޙައްމަދު
މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާލެ އަމްޖަދު ޢަބްދުލްޣަނީ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.މަޑަވެލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ގދ.މަޑަވެލި އަލްއުސްތާޛު ޝާޠިރު ޙަސަން
މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ
މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ތިނަދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހއ.ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހއ.ހޯރަފުށި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަރީފް
މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ތިނަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހއ.އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހއ.އިހަވަންދޫ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އިބްރާހީމް
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ތިނަދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަން
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހއ.މުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހއ.މުރައިދޫ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޔާޟް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހއ.އުތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ހއ.އުތީމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.މާމެންދޫ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް
މެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝާހިދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ގެމަނަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ގެމަނަފުށި އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މުނީރު
މެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ހަނިމާދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަނީފް ޢަބްދުލްކަރީމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ކޮނޑޭ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އަޙްމަދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ކުމުންދޫ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްވާޙިދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.މަކުނުދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިޙްސާން
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ދާންދޫ އަލްއުސްތާޛު ލުއައްޔު އިބްރާހީމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ށ.ފީވަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ށ.ފީވައް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ށ.މިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ށ.މިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝިޔާމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ށ.ފޭދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ނިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޢަބްދުލްޙަކީމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ށ.ފޯކައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ށ.ފޯކައިދޫ އަލްއުސްތާޛު ޙަމްދޫން ރަޝީދު
މެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ. ވިލިނގިލި އަލްއުސްތާޛު އަޒީމް ޙަސަން
މެޖިސްޓްރޭޓް ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.މަނަދޫ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަލީމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނ.ހެނބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.ހެބަނދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނ.ކެނދިކުޅަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.ކެނދިކުޅަދޫ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ވިލިނގިލީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އިޙްސާން
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.ވެލިދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސަޢީދް ޢަލީ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނ.ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.ޅޮހީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނ.މިލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.މިލަދޫ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިފާއު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.ހޮޅުދޫ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަރީފް
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.އުނގޫފާރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.ހުޅުދުއްފާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ މުޞްޠަފާ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.އަލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.އަލިފުށީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ވަޖީހު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ލ.އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.އިސްދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނާޒް
މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.އަލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.އަލިފުށި އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.އިނގުރައިދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރަޝާދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.މަޑުއްވަރީ އަލްއުސްތާޛު އަކްރަމް ރަފީޢު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.މީދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.ދުވާފަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާލިހު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.އިންނަމާދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޝީދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.ވާދޫ އަލްއުސްތާޛު ނަޛީރު މުޙައްމަދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.ރަސްގެތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.ރަސްގެތީމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިހާމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ. މާވަށް އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް މާހިރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ.ކިނޮޅަސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.ކިނޮޅަސް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޒާހިރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ކުނަހަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ކުނަހަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމަޖީދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.ދަރަވަންދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ލަޠީފް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ކަމަދޫ ބ.ކަމަދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުޖާޢު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ. ހިތަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.ކެންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢާމިރު ޙަސަން
މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ލ.ގަން އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.ގޮއިދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޝާރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބ.މާޅޮހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.މާޅޮހު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޔޫސުފް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ގަން އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.ތުޅާދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ދަނބިދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޅ.ނައިފަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މޫސާ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ކަލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ކަލައިދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޔާޒު
މެޖިސްޓްރޭޓް ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޅ.ނައިފަރު އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޅ.ކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޅ.ކުރެންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ލ.މާބައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.މާބައިދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢީސާ ފިރާޤް މޫސާ
މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ފޮނަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޅ.ހިންނަވަރު އަލްއުސްތާޛު ސުލައިމާން މުޙައްމަދު
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ފޮނަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ހިރިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ހިރިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ތިމަރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ތިމަރަފުށި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޔަސަޢު
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ތުލުސްދޫ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ހިއްމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ހިއްމަފުށީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަކީބު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ތ.މަޑިފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ. މަޑިފުށި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޡާމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ދިއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ދިއްފުށީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
މެޖިސްޓްރޭޓް (ތ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ) ތ.ވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ވަންދޫ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ނިޔާޒު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ.މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާފުށީ އަލްއުސްތާޛު ޖިނާނު އިބްރާހީމް ލަޠީފް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ތ.އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ. އޮމަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަމީމް
މެޖިސްޓްރޭޓް ކ.މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާފުށީ އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ގާފަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ވިރުޝާން
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ. ބުރުނީ އަލްއުސްތާޛު އަބޫބަކުރު އާދަމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ގުޅި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ގުޅި އަލްއުސްތާޛު ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ކަނޑޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ކަނޑޫދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފު ޢަބްދުއްޞަމަދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ކާށިދޫ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަޢީދު މޫސާ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގ.ގުރައިދޫ އަލްއުސްތާޛު ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް މޫސާާ
މެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ވޭމަންޑޫ އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޝަރީފް
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އއ.ރަސްދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަބްދުއްރަޙީމް
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ވޭމަންޑޫ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަހީން
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އއ.މާޅޮހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އއ.މާޅޮސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޒާރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އއ.އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އއ.އުކުޅަސް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުއާވިޔަތު ޤާސިމް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އއ.ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އއ.ތޮއްޑޫ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަޞީރު
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އދ.މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.އޮމަދޫ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މަޢުމޫރު
މެޖިސްޓްރޭޓް އދ.މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.މަހިބަދޫ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނިޔާޝާ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ދ.ހުޅުދެލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ދ.ހުޅުދެލީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝާހް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އދ.ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.ހަންޏާމީދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރިޒްޚާން މުޙައްމަދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އދ.ދަނގެތީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.ދަނގެތީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢާމިރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ދ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ދ.މީދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަފީޤު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އދ.މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.މާމިގިލި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިހާން
މެޖިސްޓްރޭޓް ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އދ.ދިގުރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.ދިގުރަށް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އަޙްމަދު
މެޖިސްޓްރޭޓް (ވ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ) ވ.ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ވ.ފުލިދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މ.މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މ.މުލީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
މެޖިސްޓްރޭޓް މ.މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މ.މުލީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޢާމިރު
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް (ފ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ) ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފ.ނިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަމީދު
މެޖިސްޓްރޭޓް ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފ.ނިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްއަޒީޒް މޫސާ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފ.ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފ.ބިލެތްދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފ. ދަރަނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފ.ނިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޙަބީބު
މެޖިސްޓްރޭޓް (މ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ) މ.ރަތްމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މ.ރަތްމަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުފީދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މ.ކޮޅުފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މ.ކޮޅުފުށީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޖީބު
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަދީމް
މެޖިސްޓްރޭޓް ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.އޭދަފުށި އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިފްހާމް ނާޝިދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ކޮލަމާފުށި އަލްއުސްތާޛު ވިޝާޙް ވަޖީދް
މެޖިސްޓްރޭޓް ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ޏ.ފުވައްމުލައް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމް