ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު ޙަމްދޫން ރަޝީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ށ.ފޯކައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަލީމް
މެޖިސްޓްރޭޓް
ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ނ.ހެނބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ނ.ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިފާއު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ނ.މިލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަރީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ މުޞްޠަފާ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ވަޖީހު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.އަލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު
މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.އަލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރަޝާދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަކްރަމް ރަފީޢު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ރ.މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 7 of 17