ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޔާޟް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމް
ހއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ހއ.އުތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝާހިދު
މެޖިސްޓްރޭޓް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
މެޖިސްޓްރޭޓް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަނީފް ޢަބްދުލްކަރީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އަޙްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްވާޙިދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހދ.ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިޙްސާން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހދ.މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ށ.ފީވަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝިޔާމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ށ.މިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 6 of 17