ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު
ޤާޟީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޠާއިފާ
ޤާޟީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު
އިސް ޤާޟީ
ޑްރަގް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު
ޤާޟީ
ޑްރަގް ކޯޓު
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމް
ޤާޟީ
ޑްރަގް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް
ޤާޟީ
ޑްރަގް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަމީރު
ޤާޟީ
ޑްރަގް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ސިޔާމާ މުޙައްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަމްޖަދު ޢަބްދުލްޣަނީ
މެޖިސްޓްރޭޓް
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ
މެޖިސްޓްރޭޓް
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަރީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހއ.ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އިބްރާހީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހއ.އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 5 of 17