ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޡާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
ޤާޟީ
ސިވިލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢަޒްފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ޤާޟީ
ސިވިލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟު ޝާޠިރު
ޤާޟީ
ސިވިލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމީނާ އިދުރީސް
ޤާޟީ
ސިވިލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު
ޤާޟީ
ސިވިލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ ޝީޒާ
ޤާޟީ
ސިވިލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލް
އިސް ޤާޟީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް
ޤާޟީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު
ޤާޟީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދު
ޤާޟީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު
ޤާޟީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މިޞްބާޙް
ޤާޟީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓު

Page 3 of 17