ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު ނިހާމް ރަޝީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މަސްޢޫދު މުޙައްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ލިމްޢާން މުޙައްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ލީނާ
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަކްރަމް
މެޖިސްޓްރޭޓް
ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމް
މެޖިސްޓްރޭޓް
ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ހާޝިމް
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ރަފީޢުއްދީން އަޙްމަދު
މެޖިސްޓްރޭޓް
ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ޒިޔާދާ ޠާހިރު
މެޖިސްޓްރޭޓް
ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ސ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޒީރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ސ.ހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 14 of 17