ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމަޖީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.ކުނަހަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް މާހިރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނާޒް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އިޙްސާން
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޒީމް ޙަސަން
މެޖިސްޓްރޭޓް
ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޢަބްދުލްޙަކީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގއ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ވިޝާޙް ވަޖީދް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގއ.ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު
ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ނަޝާޠަތު ޒަޢީމް
މެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޝާޠިރު ޙަސަން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގދ.މަޑަވެލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 13 of 17