ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޖީބު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
މ.ކޮޅުފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަމީދު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްއަޒީޒް މޫސާ
މެޖިސްޓްރޭޓް
ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ފ.ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޙަބީބު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ފ. ދަރަނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢާމިރު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝާހް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ދ.ހުޅުދެލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަހީން
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ތ.ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޝަރީފް
މެޖިސްޓްރޭޓް
ތ.ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފު ޢަބްދުއްޞަމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ތ.ކަނޑޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަބޫބަކުރު އާދަމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ތ.ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ނިޔާޒު
މެޖިސްޓްރޭޓް (ތ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ)
ތ.ވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 11 of 17