މެންބަރުން


ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް
ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ހުސައިން
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުފިޔަވާ ސްޕްރީމްކޯޓްގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
ފަނޑިޔާރު

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ދަށުކޯޓްތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެކޯޓްތަކުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޞިޙް

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކަނޑައެޅުއްވި މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އުއްމުކުލްޘޫމް

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލްކަންކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެތެރެއިން އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ޤާނޫނީ ވަކީލު

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު