ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

17/11/2022

މުސާރަޔާއި ޢިނާޔަތްތައް: އަސާސީ މުސާރަ (މަހަކު): 36,000.00 ރުފިޔާލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު)15,000.00 ރުފިޔާރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު):3,300.00 ރުފިޔާމެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.ފޯނު އެލަވަންސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން...

Page 1 of 1