ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ

- ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޞީ ކަމަށް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް މާޙިރް އައްޔަން ކުރުން -