ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ

- ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޞީ ކަމަށް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް މާޙިރް އައްޔަން ކުރުން -