ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ

- ޖުޑީޝަލް ޕަރފޯމަންސް އެވެލުއޭޝަން ޓްރެއިނިންގް | 20-22 އޮކްޓޫބަރު 2022 -