ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ

- ޖުޑީޝަލް ޕަރފޯމަންސް އެވެލުއޭޝަން ޓްރެއިނިންގް | 20-22 އޮކްޓޫބަރު 2022 -