ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ

- ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -