Author Archive

23/3/2021

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯރމު

18/3/2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މެއިންޓެނަންސް އެސިސްޓަންޓް

24/2/2021

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

7/1/2021

އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރުޞަތު

24/12/2020

އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރުޞަތު

24/12/2020

އިންޓަރންޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް

2/12/2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) ގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރުމާގުޅޭ

8/11/2020

ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

27/10/2020

(IUL)195-A/195/2020/4 (27 ސެޕްޓެންބަރު 2020) ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

5/10/2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – މެއިންޓެނަންސް އެސިސްޓެންޓް

27/9/2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ