Author Archive

25/5/2021

26 މެއި 2021 އިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

3/5/2021

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 14 ވަނަ އިސްލާހް

3/5/2021

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 13 ވަނަ އިސްލާހް

14/1/2021

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވާރކްސްޓޭޝަން ސަޕްލައި ކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން