Author Archive

4/4/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

4/4/2021

ސިވިލް ކޯޓްގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމީނާ އިދްރީސްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

24/3/2021

ނޫސްބަޔާން: ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރަން ނިންމުން

18/3/2021

ނޫސްބަޔާން: ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުން

18/3/2021

ނޫސްބަޔާން: 05 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ފަތްކޮޅު ޙަވާލުކުރުން

24/2/2021

ނޫސްބަޔާން: 17 ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމުން

18/2/2021

ނޫސްބަޔާން: ގއ. ނިލަންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޢަބްދުލްޙަކީމާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

17/2/2021

ނޫސްބަޔާން: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަން ނިންމުން

13/2/2021

ނޫސްބަޔާން: ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާމިރު ޢައްޔަނުކުރުން

1/2/2021

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ހަމަޖެއްސުން

26/1/2021

ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުން

25/1/2021

5 ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

24/1/2021

ހއ.ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަހްޤީޤު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

14/1/2021

ދެ ޤާޟީއެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަހްޤީޤު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

12/1/2021

“ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު” އާއި “ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކޯޓާއި އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު” އިޞްލާޙް ކުރުން

11/1/2021

ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިންގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަހްޤީޤު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

30/12/2020

ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޝާރުގެ ސުލީކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ތަހްޤީޤް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

30/12/2020

މަޑަވެލި މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް ޝާޠިރު ޙަސަންއާ ބެހޭގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުރި ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

28/12/2020

ފަނޑިޔާރުން ފުރާ މާލީބަޔާން ފޯމް

28/12/2020

އަލަށް އައްޔަންކުރާ ފަޑިޔާރުން ފުރާ މާލީބަޔާން ފޯމް

28/12/2020

ފަނޑިޔާރުންގެ އަނބިން، ފިރި އަދި ދަރިން ފުރާ މާލީ ބަޔާން ފޯމް

27/12/2020

ބ.ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޝާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ތަހްޤީޤް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

24/12/2020

04 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަކަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަނުކުރުން.

20/12/2020

ނޫސްބަޔާން: ނ.ޅޮހީ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ތަހްޤީޤް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

10/12/2020

ނޫސްބަޔާން: ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމުގައި މި ކޮމިޝަނުން ޢަމަލްކުރާނެ މިންގަނޑު އާންމުކުރުން

3/12/2020

ނޫސްބަޔާން: 2 ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމުން

26/11/2020

ނޫސްބަޔާން: 05 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން:

26/11/2020

ނޫސްބަޔާން: ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން

26/11/2020

ނޫސްބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނު ކުރުން

24/11/2020

ނޫސްބަޔާން: 03 ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން