ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމުގައި މިކޮނިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނޭ މިންގަނޑު

10/11/2020