ސަރކިއުލަރ – 8 އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން އަމަލުކުރައްވަން ޖެހޭ ހާއްސަ އުސޫލު

17/3/2020