ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2019 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހިމަނާފައި

4/11/2019