ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ނިންމުން

25/8/2019