ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފަ ހުންނަވާ ސަފީރު މިސް ކެއީކޯ ޔަނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

21/8/2019