ސަރވަރ ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮންފިގަރ ކުރުން

14/3/2019

(IUL)195-A/1/2019/2  

މި ކޮމިޝަނަށް ސަރވަރސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮންފިގަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 މާރިޗު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މި ކޮމިޝަނަށް (މ.ތީމުގެ/ އާބުރުޒު ހިނގުން) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 01 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކޮމިޝަނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

07 ރަޖަބު 1440

14 މާރިޗު 2019