ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ނެތް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރެއިން 02 ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފ

12/11/2018

Dhaairaa is megistartun hama jessun