ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

14/3/2018

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމީ މިއަދު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. މިގޮތުން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ކ.މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9038، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ އެވެ.

 

14 މާރޗް 2018