އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝާހިދު އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުން

14/6/2017

Hussain Shaheed S. feydhoo magistrate court ah badhalukurun