މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

18/4/2017

ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ހުސްމަޤާމުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

މި މަޤާމުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކުރި އިޢުލާންގައި މި މަޤާމަށް ޝަތުރު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މިކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 16 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓު www.jsc.gov.mv  އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.