ހދ،ނ، އަދި ރ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސައިފި

23/6/2016

ހދ،ނ، އަދި ރ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމީ މިއަދު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާއިންނެވެ.

 

މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ނަން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވި ދާއިރާ
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް
އަލްއުސްތާޛު ހުސްނީ މުބާރަކް ނ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ރ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް