ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ފެމިލީ ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފ

14/2/2016

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު 21 ފެބުރުއަރީ 2016 އިންފެށިގެން ފެމިލީ ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިމަނިލަކް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ފެމިލީ ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 47 އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 01/2016 (ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލު) ގެ ދަށުން އެކަމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުންގެ ބައްދަލުވުންނެވެ.