މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ (މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް) ގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަނގޮޅިތީމު ފިނިވިލާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު މޫސާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުން

21/4/2015