ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އުލިގަމު ފަހިވާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު އާދަމް، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އުލަގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

24/2/2015