ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ޤާޟީންނާއި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ސަލާމުގައި ހުންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޯޓު ޙަވާލުކުރާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

7/8/2014