މާލެ ފިޔަވައި އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސާބެހޭ

7/8/2014