މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ގަޑިޖެހުމާއި، ގަޑީ ލާރި ކެނޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ރިވިއުކުރުން

25/5/2014