ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ޙަމީދާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމުން އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ހަމަޖައްސަވައިފި

25/11/2013

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ޙަމީދާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމުން އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އެ ކޮމެޓީއަށް އަލްއުސްތަޛު ހުސްނުއްސުޢޫދު ހަމަޖެއްސެވީ ކުރިން އެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ދަޢުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ކޮމެޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.