6 މެޖިސްޓްރޭޓްކު މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުވައިފި

7/11/2013

“ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” ގެ ދަށުން 6 މެޖިސްޓްރޭޓަކު އެބޭފުޅުން މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުން 1 ޑިސެމްބަރު 2013 އިން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި މުސްކުޅިކުރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

#

ނަން

ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓާއި މަޤާމް

1

ޢަލީ އާދަމް

ލ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

2

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

އއ. ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

3

ޢަބްދުލްވައްޙާބް ޙަސަންފުޅު

ތ. ތިމަރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

4

އިބްރާހީމް ސަޢީދު ހުސައިން

ޏ. ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް

5

ޢީސާ މޫސާ

ކ. ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

6

އަޙްމަދު ނާޞިރު

ށ. ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް