މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް 11 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

7/11/2013

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު C/1/2013/10195(19 އޯގަސްޓް 2013) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެގެން އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމެޓީން އިންޓަވިއުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 11 ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް މިއަދު ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އެބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ކޯޓުތަކާއި މަޤާމުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އައްޔަންކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ކޯޓާއި މަޤާމު

 

ނަން

ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

މއ. ވެލަބުލިގެ

އިބްރާހީމް މަޢުމޫރު

1

އދ.ދަނގެތީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ބޯގަންވިލާ / އދ.ހަންޏާމީދޫ

އަޙްމަދު ރިޒްޚާން މުޙައްމަދު

2

ހދ.ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ފިނިވާގެ / ހދ. ކުމުންދޫ

އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްވާޙިދު

3

ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

އެންދެރިމާގެ / ލ. މާވަށް

އިސްމާޢީލް މާހިރު

4

ނ.މިލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ހީރާ / ނ. މިލަދޫ

އިބްރާހީމް ޝިފާއު

5

ވ.ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ދޫރެސް / ކ. ގާފަރު

އަޙްމަދު ވިރުޝާން

6

ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ޗަބޭލީގެ / ށ. ފޭދޫ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު

7

ތ.ކިނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

މުރިގު / ލ. އިސްދޫ

މުޙައްމަދު މުނާޒް

8

ރ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

އަޅިވިލާ / ރ. ވާދޫ

ނަޛީރު މުޙައްމަދު

9

ރ.ރަސްގެތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ކުރިކީލަގެ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

10

ތ.މަޑިފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ޒުނޯރިޔާ / ލ. އިސްދޫ

އަޙްމަދު ނިޔާޒު

11