ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ހއ. އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އަދި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

7/3/2013