ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަކައް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތައް ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ.

1/2/2012