“ޢުމުރުން 55 އަހަރު ވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނާއި 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” ދަށުން ވަކިވާން އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 4 މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިއަދު ކޮމިޝަނުން ރިޓަޔަރ ކޮށްދެއްވައިފި

26/12/2011

“ޢުމުރުން 55 އަހަރު ވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނާއި 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” ދަށުން ވަކިވާން އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 4 މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިއަދު ކޮމިޝަނުން ރިޓަޔަރ ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ރިޓަޔަރކޮށް ދެއްވި ހަތަރު ބޭފުޅުންނަކީ ގއ.ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް(ދޮންތުއްތުދީދީ) އާއި ށ.ކޮމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަމީޒުއާއި ށ.ކަނޑިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިނުއާއި ހއ ތަކަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އާދަމް ޤާސިމެވެ.