8 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަން ކުރަން ހަމަޖައްސައިފި

30/11/2011

08 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މިއަދު ކޮމިޝަނުން މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަން ކުރަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެގޮތުން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނަން
ކ. ގާފަރު ޢަލީ ޝަފީޤު/ބިއްލޫރިވިލާ،ދ.މީދޫ
ގއ. ދެއްވަދޫ އަޙްމަދު ޝަރީފް/މީރާގެ،ގދ.ތިނަދޫ
އދ. މާމިގިލި މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު/ދަފްތަރު 6249
އދ. އޮމަދޫ އާދަމް އިބްރާހީމް /ދަފްތަރު
އއ. އުކުޅަސް އަޙްމަދު މުއާވިޔަތު ޤާސިމް/ފަހެލަ،ގއ.ކޮނޑޭ
ސ. ހިތަދޫ ރަފީޢުއްދީން އަޙްމަދު /ސްނޯޑްރޮޕް،ސ.ހިތަދޫ
މ. ދިއްގަރު ޙުސައިން ޢާމިރު/ގުލާބީގެ،ހދ.ނޭކުރެންދޫ
ރ. އުނގޫފާރު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު/މާވަހަރު،ރ.ކަނދޮޅުދޫ

މި 08 ބޭފުޅުންނަކީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތި ލެއްވި 18 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެގެން ކޮމިޝަނުން އިންޓަވިއުކުރުމަށް ފަހު، ހަމަޖެއްސެވި ބޭފުޅުންނެވެ.