ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާ ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓް

6/7/2011