ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކޮށް، 2011 މެއި 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި

1/5/2011

ޤަވާޢިދު ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ