ކޮމިޝަން ޖަލްސާ 24 ނޮވެމްބަރ 2010

24/11/2010

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 24 ނޮވެމްބަރު 2010 ވަނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު ކޯރަމް ގެއްލި ޖަލްސާ ކެންސަލް ވެއްޖެ

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވީ

1.      އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙަންމަދު އަބްދުﷲ

2.      އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

3.      އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ދީދީ

4.      އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

5.      އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީ

6.      އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މެންބަރުންނާއި ޙާޟިރު ނުވެވުނު ސަބަބު

1.     ޑރ. އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު ރަށުގައި ވަޑައިގެން ނޫޅުއްވާތީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވައެވެ.

2.     އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.

3.     ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.

4.      އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ހައިކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުރިގޮތުން ކޮމިޝަން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވެން ނެތްވާހަކަ ދެންނެވިއެވެ.

24 ނޮވެމްބަރު 2010