ކޮމިޝަން ޖަލްސާ 23 ނޮވެމްބަރ 2010

23/11/2010

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 32 ނޮވެމްބަރު 2010 ވަނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލްވެއްޖެ

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވީ

1.      އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙަންމަދު އަބްދުﷲ

2.      އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

3.      އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

4.      އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މެންބަރުންނާއި ޙާޟިރު ނުވެވުނު ސަބަބު

1.     ޑރ. އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު އަދި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ރަށުގައި ވަޑައިގެން ނޫޅުއްވާތީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވައެވެ.

2.     އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ދީދީ ވަނީ ސަލާން ބުނުއްވާފައެވެ.

3.     ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަކަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭތީ ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.

4.      އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.

5.      އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީ ކޯރަމް ހަމަވާނަމަ ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންނެވީ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގައެވެ.