ކޮމިޝަން ޖަލްސާ 21 ނޮވެމްބަރ 2010

21/11/2010

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 21 ނޮވެމްބަރު 2010 ވަނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަވަސް ކުރުމަށާއި، އަދި ށ އަތޮޅާއި މ އަތޮޅުގެ ދާއިރާ ޙަވާލުކުމުގެ ކަންތަކުގައެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވީ

1.      އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙަންމަދު އަބްދުﷲ

2.      ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ

3.      އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

4.      އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ދީދީ

5.      އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

6.      އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީ

7.      އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ޖަލްސާ ފެށިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީ ޖަލްސާ ދޫކޮށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

21 ނޮވެމްބަރު 2010