ކޮމިޝަން ޖަލްސާ 7 ނޮވެމްބަރ 2010

8/11/2010

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގ 7 ނޮވެމްބަރު 2010 ވަނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ލިސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި އުފެއްދެވި ކޮމިޓީއިން ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރާނެގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާއި، 500 މީހުން ހަމަނުވާ ރަށްރަށުގައި ހުރި މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓު ތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ޑިޕާރޓްމަންޓްއޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވީ

  1. ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
  2. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
  3. އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ދީދީ
  4. އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
  5. ޑރ. އަޙުމަދު ޢަލީ ސަވާދު
  6. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީ
  7. އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު