ކޯރަމް ހަމަވެ، ކޮމިޝަންގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

4/11/2010

ކޯރަމް ހަމަވެ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މިއަދުގެ (04 ނޮވެމްބަރ 2010) ޖަލްސާ ބާއްވާފިއެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވީ

  1. އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
  2. ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
  3. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
  4. އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު
  5. އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ދީދީ
  6. އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
  7. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީ
  8. އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުނުތާ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މެމްބަރު އާއިޝަތު ވެލެޒިނީ ޖަލްސާ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވިއެވ