ކޮމިޝަންގެ ކޯރަމްހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފި

31/10/2010

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މިއަދުގެ (31 އޮކްޓޯބަރ 2010) ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ކެންސަލް ވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 5 މެމްބަރުންނަކީ؛
1.    އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު
2.    އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
3.    އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީ
4.    ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު
5.    އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއެއްގެ ކޯރަމް ހަމަވަނީ 6 މެމްބަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރު 2010